Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 41/ສພຊ 16/11/2017 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວຽກງານກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ) LAW41-16-11-17.pdf
2 419/ອກລ 04/12/2018 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ) HB419-LAW073.pdf