Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 25/ສພຊ 29/12/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) Inspection Law.2022.pdf
2 41/ສພຊ 16/11/2017 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວຽກງານກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ) LAW41-16-11-17.pdf
3 419/ອກລ 04/12/2018 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ) HB419-LAW073.pdf