Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 25/ສພຊ 29/12/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) Inspection Law.2022.pdf
2 27/ສພຊ 18/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 27/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18/12/2012 ກົດໝາຍ ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເລກທີ 27 (2012).pdf
3 15/ອກລ 27/01/2021 ຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແຈ້ງຊັບສິນ ສະບັບເລກທີ 15/ອກລ, ລົງວັນທີ 27/01/2021 ຄໍາແນະນໍາ 15 ອກລ ການແຈ້ງຊັບສິນ.pdf
4 159/ລບ 04/06/2013 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ສະບັບເລກທີ 159/ລບ, ລົງວັນທີ 04/06/2013 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ 159 ລບ.pdf
5 01/ລບ 06/01/2015 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ສະບັບເລກທີ 01/ລບ, ລົງວັນທີ 06/01/2015 ດໍາລັດ 01 ລບ ກວດກາຫົວທີ.pdf
6 169/ຄລສພ 15/08/2022 ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ ສະບັບເລກທີ 169/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 15/08/2022 ຄຳສັ່ງແນະນຳ 169 ຄລສພ.pdf
7 41/ສພຊ 16/11/2017 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວຽກງານກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ) LAW41-16-11-17.pdf
8 419/ອກລ 04/12/2018 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ) HB419-LAW073.pdf
9 224/ອກລ 13/12/2013 ບົດແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ສະບັບເລກທີ 224/ອກລ, ລົງວັນທີ 13/12/2013 ບົດແນະນໍາ 224 ອກລ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 159 ແຈ້ງຊັບສິນ.pdf