Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 2364/ກຈພ 14/11/2022 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນຝຶກອົບຮົມດ້ານກະສິກຳ ທີ່ ປະເທດ ເອຢິບ ປະຈຳສົກປີ 2023 Notice for EICA.pdf
2 0145/ກຈພ 20/01/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນຝຶກອົບຮົມລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ ຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ 0145.pdf
3 0171/ກຈພ 24/01/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ຂອງລັດຖະບານ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ທີ່ ດານັງ, ສສ ຫວຽດນາມ Notice 0171.pdf
4 0273/ກຈພ 06/02/2023 ແຈ້ງທຶນຝຶກອົບຮົມນາໆຊາດ (Annual International Training Courses) ຮູບແບບອອນລາຍ ຈຳນວນ 15 ຫຼັກສູດ AITC Notice.pdf
5 0523/ກຈພ 15/03/2023 ແຈ້ງການ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາໃນຮູບແບບທາງໄກ ຂອງສູນສາກົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ສປ ຈີນໃນໄລຍະ ເດືອນ ເມສາ - ພຶດສະພາ. IPRCC.pdf
6 4665/ກຈພ 23/11/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ສຳລັບປີ 2023-2024. Notice_0001.pdf
7 0120/ກຈພ 15/01/2024 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ໄລຍະສັ້ນ (NZSTTS) ສຳລັບພະນັກງານລັດ Notice 0120.pdf
8 0321/ກຈພ 12/02/2024 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນາໆຊາດ ປະຈຳປີ 2024, ທີ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. Notice 0321DoOP.pdf