Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0108/ກປ 26/09/2022 ແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ 1008-24-02-21.pdf
2 1472/ກປ 19/04/2022 ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ຮີບຮ້ອນດຳເນີນການມອບຮັບວຽກງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1472MAF19-04-22.pdf
3 292/ຄຈສພ 26/04/2018 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 030-032/ກມສພ 292pccob26-04-2018.pdf
4 08/ພນ 02/08/2016 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 08/ພນ 08MOHA02-08-2016.pdf
5 0336/ກປ 03/04/2017 ແຈ້ງການການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ (ມອບ 9 ວຽກ) 0336MAF03-04-2017.pdf
6 1375/ກປ 06/12/2018 ແຈ້ງການ ໃຫ້ກວດກາຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄງການ 02-MAF-1375.pdf
7 0152/ກຈພ 21/01/2019 ແຈ້ງການ ຄວບຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານລັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກໂຄງການ. 03-DOP-0152.pdf
8 04/ພນ 01/11/2022 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ 04MOHA-JD734.pdf
9 0215/ກປ 01/02/2022 ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 10-MAF-0215.pdf
10 3384/ກປ 19/07/2023 ແຈ້ງການ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 18-MAF-3384.pdf
11 2381/ກປ 05/05/2023 ແຈ້ງການແນະນຳກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາຍຸກະສຽນ, ອາຍຸການ, ເງິນອຸດໜູນບຳນານ, ຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ແລະ ໄລຍະເວລານຳສະເໜີເອກະສານຕ່າງໆຫາກະຊວງ MAF-2381-2023.pdf
12 2162/ກຈພ 11/10/2023 ຄຳແນະນຳຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກປ ຮອດ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 2162DOP-21092023.pdf
13 4701/ກປ 17/11/2023 ແຈ້ງການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ສະບັບເລກທີ 1178/ກປ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2023 118-HOMA-MAF-2023.pdf
14 1622/ກປ 07/03/2023 ແຈ້ງການສຶບຕໍ່ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ 1622-MAF07-03-23.pdf
15 1704/ກປ 14/03/2023 ແຈ້ງການການສັບຊ້ອນພະນັກງານ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ 46-MAF-1704.pdf
16 1896/ກປ 01/03/2023 ແຈ້ງການ ຢຸດຕິຮັບເອົາພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກໃໝ່ ໃນຮູບການຕ່າງໆ ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງການບໍລິຫານລັດ 1896MAF-29-03-2023.pdf