Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0108/ກປ 26/09/2022 ແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ 1008-24-02-21.pdf
2 1472/ກປ 19/04/2022 ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ຮີບຮ້ອນດຳເນີນການມອບຮັບວຽກງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1472MAF19-04-22.pdf
3 292/ຄຈສພ 26/04/2018 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 030-032/ກມສພ 292pccob26-04-2018.pdf
4 08/ພນ 02/08/2016 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 08/ພນ 08MOHA02-08-2016.pdf
5 0336/ກປ 03/04/2017 ແຈ້ງການການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ (ມອບ 9 ວຽກ) 0336MAF03-04-2017.pdf
6 04/ພນ 01/11/2022 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ 04MOHA-JD734.pdf
7 1622/ກປ 07/03/2023 ແຈ້ງການສຶບຕໍ່ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ 1622-MAF07-03-23.pdf
8 1704/ກປ 14/03/2023 ແຈ້ງການການສັບຊ້ອນພະນັກງານ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ 46-MAF-1704.pdf