Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ຄຳສັ່ງ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0346/ກປ 01/09/2022 ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0346MAF-24-02-22.pdf
2 1300/ກປ 01/09/2022 ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ ສູນ, ສະຖານີ ຕິດພັນກັບການຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລົງປະຈຳຢູ່ບັນດາສູນ, ສະຖານີ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 1300MAF-08-10-21.pdf
3 030/ກມສພ 01/09/2022 ມະຕິວ່າດ້ວຍມາດຖານພະນັກງານຄຸ້ມຄອງນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ 030 ກມສພ 030ptc03-01-2018.pdf
4 032/ກມສພ 01/09/2022 ມະຕິວ່າດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ 032/ກມສພ 032ptc03-01-2018.pdf