Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ພາລະບົດບາດບັນດາກົມ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 2219/ກປ 13/04/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ (ສະບັບປັບປຸງ) 01-PSO-2219.pdf
2 1617/ກປ 29/12/2021 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ຶອນໄຫວ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 02-DOP-1617.pdf
3 1593/ກປ 27/12/2021 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກວດກາ 03-DOI-1593.pdf
4 1592/ກປ 27/12/2021 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ຶອນໄຫວ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 04-DPC-1592.pdf
5 0078/ກປ 12/01/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມປູກຝັງ 05-DOA-0078.pdf
6 0175/ກປ 25/01/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 06-DLF-0175.pdf
7 4089/ກປ 20/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຊົນລະປະທານ (ສະບັບປັບປຸງ) 07DOIR-4089-20-09-2022.pdf
8 1504/ກປ 22/04/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້ 09-DIF-1504.pdf
9 0196/ກປ 27/01/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ 10-DLD-0196.pdf
10 0099/ກປ 21/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ 11-DAC-0099.pdf
11 0375/ກປ 24/02/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 13-NFR-0375.pdf
12 0374/ກປ 24/02/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ 14-BEI-0374.pdf
13 3202/ກປ 07/07/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) 14-DOF-3202.pdf
14 3694/ກປ 23/08/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ (ສະບັບປັບປຸງ) 19-MAF-3694.pdf