Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ກົດໝາຍ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 74/ສພຊ 01/09/2022 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 74/ສພຊ Lawonciviservant.pdf
2 05/ສພຊ 09/11/2016 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ເລກທີ 05/ສພຊ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ເລກທີ 05 ສພຊ.pdf
3 16/ສພຊ 07/07/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ) 65-LAW-16-2022.pdf
4 27/ສພຊ 02/03/2023 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) AntiCorruptionLaw.pdf
5 13/ສພຊ 20/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ Law-13-NA-2019.pdf
6 70/ສພຊ 21/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 70/ສພຊ LAW70NA-21-06-2019.pdf