Logo
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ມີປະສິດທິພາບ! ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ຫ້ອງການ;

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

3. ກົມກວດກາ
4. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
5. ກົມປູກຝັງ;
6. ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;
7. ກົມຊົນລະປະທານ;
8. ກົມປ່າໄມ້;
9. ກົມກວດກາປ່າໄມ້;
10. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ;
11. ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ;
12. ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ;
13. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ;
14. ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ.

ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂຶ້ນກັບກະຊວງ

1. ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ);
2. ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ່ວ;
3. ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ;
4. ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ.

ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ


1. ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ;

2. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄຳໄຊ,

3. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ

4. ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍາປາສັກ;

5. ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ.