Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

Untitled 2

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຫ້ອງການ
2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
3. ກົມກວດກາ
4. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
5. ກົມປູກຝັງ
6. ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
7. ກົມຊົນລະປະທານ
8. ກົມປ່າໄມ້
9. ກົມກວດກາປ່າໄມ້
10. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
11. ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ
12. ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ
13. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
14. ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
   
  ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂຶ້ນກັບກະຊວງ
1. ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)
2. ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ
3. ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດລາວ-ເກົາຫຼີ
4. ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ
  ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂຶ້ນກັບກົມ
* ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
1. ວິທະຍາໄລກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
2. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄໍາໄຊ
3. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ
4. ວິທະຍາໄລກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຈຳປາສັກ
5. ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ

4.