Logo
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ມີປະສິດທິພາບ! ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ

ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
01/01/1970 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ທີ່ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2023 Notice JICA.pdf
1850/ກຈພ 01/09/2022 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັັບປະລິນຍາຕີ (ຕໍ່ເນື່ອງ) ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023 notice2.pdf
2000/ກຈພ 19/09/2022 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ສົກປີ 2022-2023 Notice for JDS 2022.pdf
1876/ກຈພ 17/09/2022 ແຈ້ງການຄັດເລືອກພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທຂອງໂຄງການ (MSCFP) ປະຈຳປີ 2022/23 ແລະ 2023/24. Notice.pdf