Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 1044/ກປ 16/01/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ 1044MAF-2023.pdf
2 1045/ກປ 17/04/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ 4045MAF-16-01-2023.pdf
3 0638/ກກປມ 29/05/2023 ແຈ້ງການຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເລື່ອງໃຫ້ຢຸດຕິການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ INF0638-DFI-29-05-23.pdf
4 08/ນຍ 25/02/2021 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ LIST-WILDLIFE-I-II-08PM-25-02-21.pdf