Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 1044/ກປ 16/01/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ 1044MAF-2023.pdf
2 15/ນຍ 13/05/2016 ຄຳສັ່ງວ່າ​ດ້ວຍ​ກາ​ນ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ ການຂຸດ​ຄົ້ນໄມ້​, ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄມ້ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄມ້ 20-PM-15.pdf
3 4288/ກປ 17/10/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຢາງພາລາ 21-MAF-4288.pdf
4 4701/ກປ 17/11/2023 ແຈ້ງການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ສະບັບເລກທີ 1178/ກປ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2022 24-MAF-4701.pdf
5 219/ລບ 20/06/2023 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ 27-GOV-219.pdf
6 1045/ກປ 17/04/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ 4045MAF-16-01-2023.pdf
7 0638/ກກປມ 29/05/2023 ແຈ້ງການຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເລື່ອງໃຫ້ຢຸດຕິການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ INF0638-DFI-29-05-23.pdf
8 08/ນຍ 25/02/2021 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ LIST-WILDLIFE-I-II-08PM-25-02-21.pdf
9 11/ນຍ 21/07/2023 ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກທໍາລາຍ ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ 17-PM-11-21-07-23.pdf