Department of Organization and Personnel

ປິດຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຊາວສິກອນ

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018 ນີ້,ທີ່ສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ- ຫ້ວຍຊົ້ວບ້ານນາຍາງ, ເມືອງນາຊາຍທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່

ກົດໝາຍ
ກົດໜາຍ
ຄຳແນະນຳ
ຂໍ້ຕົກລົງ
ຄຳສັ່ງ
ແບບຟອມໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ
ບົດນຳສະເໜີ
ຄູ່ມື
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

       

ວາລະສານ


ສະຖິຕິດ້ານບຸກຄະລາກອນ