Logo
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ມີປະສິດທິພາບ! ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ທຶນການສຶກສາ ສົກປີ 2022-2023

ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ ຮັບຄໍາຮ້ອງເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ວິຊາຊີບລະດັບຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ສາຂາຊົນລະປະທານ, ຊັ້ນສູງທົ່ວໄປ ສາຂາ ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ, ສາຂາວິສະວະກຳຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສາຂາກົນຈັກກະສິກຳ ແຕ່ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ(07) – 30 ກັນຍາ(09) 2022...