Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ວຽກກງານຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ອ້າຍນ້ອງນັກສຶກສາ

ຝຶກອົບການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ ເພືອຜັນຂະຫຍາຍການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງ ຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ມີຄຸນນະ ພາບ ພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນໄດ້ເປີດຝຶກອົບ ຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Autodesk Land Desktop 2006 ແລະ ໂປຣແກຮມ GISໃຫ້ ແກ່ບັນດາພະນັກງານ ແລະ ອ້າຍນ້ອງນັກສຶກສາຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນປະກອບມີຄະນະວິຊາວິສະວະ ກຳຊົນລະປະທານ ແລະ ຄະນະວິຊາວິສະວະກຳຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ປີທີ 2 ແລະ ປີສຸດທ້າຍ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວິຊາສະເພາະເພື່ອຈະເອົາໄປນໍາ ໃຊ້ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຫຼັງຈົບການສຶກສາ, ປະຈຸບັນກໍາລັງເປິດຝຶກອົບຮົມຊຸດທີ 2.ນອກຈາກຝຶກໃຫ້ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນໂຮງຮຽນແລ້ວທາງໂຮງຮຽນພວກເຮົາຍັງເປີດກ້ວາງໃຫ້ ແກ່ບັນດາພະນັກງານພາກລັດ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ອາດິດນັກສຶກສາທີ່ຈົບອອກໄປມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວ,ໂຮງຮຽນພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານປະຈຸບັນມີ ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຝຶກແລ້ວ 18 ຄົນ ແລະມີຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມສຳນານງານຈຳນວນ4ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ;  ສົນໃຈພົວພັນໄດ້ທີ່; ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ  ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານພູຄຳ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເສັ້ນທາງເລກ 10  ເບີໂທຕິດຕໍ່: ຄະະນະອໍານວຍການ ທ່ານອານຸສອນ ຄຸນສົມບັດ 020 99 966 649 ທ່ານ ແກ້ວສົມພົງ ເທບພະຣັງວົງໄຊ 020 55 299 915 ທ່ານ ສຸລະສິດ ພະລາກຸນ 020 55 406 339 ອາຈານຮັບຜິດຊອບການຝືກອົບຮົມ ທ່ານ ແສງເພັດ ຈິດຕະວົງ 020 55 424 495 ທ່ານ ແກ້ວອິນທິລາດ 020 98 169 232 ທ່ານ ສຸລິຍາ 020 55 299 214 ທ່ານ ສົມມອນ 020 28 263 785  ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ທ່ານ ຈ່າ ລີ 020 22426944 ທ່ານ ພຸດທະເສນ ວົງໄຊ 020 55655382 ພາບຂ່າວໂດຍ ຈິດວິໄລ ຍົດສົມບັດ ໂທລະສັບ: 02055704811