Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ທຶນການສຶກສາ ສົກປີ 2022-2023

ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ ຮັບຄໍາຮ້ອງເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ວິຊາຊີບລະດັບຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ສາຂາຊົນລະປະທານ, ຊັ້ນສູງທົ່ວໄປ ສາຂາ ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ, ສາຂາວິສະວະກຳຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສາຂາກົນຈັກກະສິກຳ ແຕ່ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ(07) – 30 ກັນຍາ(09) 2022...