Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 2213/ກຈພ 19/09/2022 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ທີ່ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2023 Notice JICA.pdf
2 1850/ກຈພ 01/09/2022 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັັບປະລິນຍາຕີ (ຕໍ່ເນື່ອງ) ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023 notice2.pdf
3 2000/ກຈພ 19/09/2022 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ສົກປີ 2022-2023 Notice for JDS 2022.pdf
4 1876/ກຈພ 17/09/2022 ແຈ້ງການຄັດເລືອກພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທຂອງໂຄງການ (MSCFP) ປະຈຳປີ 2022/23 ແລະ 2023/24. Notice.pdf
5 0354/ກຈພ 21/02/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາ ຂອງປະເທດນີວຊີແລນ (MNZS) ສຳລັບສົກປີ 2023 MNZS.pdf
6 0263/ກຈພ 03/02/2023 ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ (Australia Awards Scholarships) ສຳລັບສົກປີ 2024 Australia Awards Scholarships 2024.pdf
7 0274/ກຈພ 06/02/2023 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ສຳລັບປີ 2023 (KOICA Scholarship Program 2023), ທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ KOICA Scholarship Program 2023.pdf