Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 2213/ກຈພ 19/09/2022 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ທີ່ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2023 Notice JICA.pdf
2 1850/ກຈພ 01/09/2022 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັັບປະລິນຍາຕີ (ຕໍ່ເນື່ອງ) ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023 notice2.pdf
3 2000/ກຈພ 19/09/2022 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ສົກປີ 2022-2023 Notice for JDS 2022.pdf
4 1876/ກຈພ 17/09/2022 ແຈ້ງການຄັດເລືອກພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທຂອງໂຄງການ (MSCFP) ປະຈຳປີ 2022/23 ແລະ 2023/24. Notice.pdf
5 0354/ກຈພ 21/02/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາ ຂອງປະເທດນີວຊີແລນ (MNZS) ສຳລັບສົກປີ 2023 MNZS.pdf
6 0263/ກຈພ 03/02/2023 ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ (Australia Awards Scholarships) ສຳລັບສົກປີ 2024 Australia Awards Scholarships 2024.pdf
7 0274/ກຈພ 06/02/2023 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ສຳລັບປີ 2023 (KOICA Scholarship Program 2023), ທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ KOICA Scholarship Program 2023.pdf
8 0578/ກຈພ 21/03/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບອອນລາຍ (PGDAEM MOOCs) PGDAEM MOOCs_0001.pdf
9 0671/ກຈພ 29/03/2023 ແຈ້ງການ ສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ສຳລັບປີ 2023 (KOICA Scholarship Program 2023), ທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ. KOICA 2023.pdf
10 1943/ກຈພ 24/08/2023 ແຈ້ງການຄັດເລືອກພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ , ທ່ີ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳສົກປີ 2023-2024 Notice 10.pdf
11 2008/ກຈພ 01/09/2023 ແຈ້ງການຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກທຶນການສຶກສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສົກປີ 2024-2025 Notice 2008.pdf
12 2173/ກຈພ 21/09/2023 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ, ທີ່ ປະເທດ ອິນເດຍ Notice 2173.pdf
13 0285/ກຈພ 06/02/2024 ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ສຳລັບປີ 2024 (KOICA Scholarship Program 2024) , ທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ notice0285.pdf
14 0320/ກຈພ 12/02/2024 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ສົກປີ 2024-2025 , ທີີ່ ປະເທດ ຣົງກາລີ. Notice 0320 DoOP.pdf
15 0341/ກຈພ 15/02/2024 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາ ຂອງປະເທດນີວຊີແລນ Manaaki New Zealand Scholarships (MNZS) ສຳລັບສົກປີ 2024. Notice 0341.pdf
16 0349/ກຈພ 15/02/2024 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາ ລະດັບວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ, ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບສົກປີ 2025. Notice 0349.pdf
17 0498/ກຈພ 12/03/2024 ແຈ້ງການສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ສຳລັບປີ 2024 ທ່ີ ສ. ເກົາຫຼີ Notice0498.pdf