Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນກາ

 

     ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້:

1. ຫ້ອງການ
2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
3. ກົມກວດກາ
4. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
5. ກົມປູກຝັງ
6. ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
7. ກົມຊົນລະປະທານ
8. ກົມປ່າໄມ້
9 ກົມກວດກາປ່າໄມ້
10. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
11. ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ
12. ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ
13. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
14. ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

      ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂຶ້ນກັບກະຊວງ:

1. ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)
2. ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ
3. ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ
4. ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ.

ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ (ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ):

1. ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
2. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄຳໄຊ
3. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ
4. ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳປາສັກ
5. ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ