Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ຄຳສັ່ງ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 1300/ກປ 01/09/2022 ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ ສູນ, ສະຖານີ ຕິດພັນກັບການຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລົງປະຈຳຢູ່ບັນດາສູນ, ສະຖານີ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 1300MAF-08-10-21.pdf
2 030/ກມສພ 01/09/2022 ມະຕິວ່າດ້ວຍມາດຖານພະນັກງານຄຸ້ມຄອງນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ 030 ກມສພ 030ptc03-01-2018.pdf
3 032/ກມສພ 01/09/2022 ມະຕິວ່າດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ 032/ກມສພ 032ptc03-01-2018.pdf
4 0346/ກປ 24/02/2022 ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ຂັ້ນຕົ້ນ, ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. 11-MAF-0346.pdf
5 11/ນຍ 21/07/2023 ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກທໍາລາຍ ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ 17-PM-11.pdf
6 48/ສພຊ 07/07/2022 ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ) 64-PTC-48-2022.pdf
7 05/ນຍ 08/05/2018 ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ ​ສັດ​ປ່າ ແລະ ພືດ​ປ່າ ​ປະ​ເພດ​ຫວງ​ຫ້າມ 05PM-08-05-2018.pdf
8 4717/ກປ 01/12/2023 ຄຳສັ່ງ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ-ສົ່ງຜ່ານສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຕາມດ່ານສາກົນ-ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ 4717-MAF-21-11-2023.pdf