Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 3975/ກປ 09/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂຮງງານ ກປ 3975MAF09-09-2022.pdf
2 4229/ກປ 19/10/2017 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 4229MAF19-10-17.pdf
3 0884/ກປ 09/01/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ເວບໄຊຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0884MAF09-01-23.pdf
4 05/05/2023 ບົດບັນທຶກ ມອບ-ຮັບ ວຽກງານປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 06-MOU-MOIC+MAF-11Nov2021.pdf
5 05/05/2023 ບົດບັນທຶກພົບປະ ລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 07-MOU-MOIC+MAF-05Apl2022.pdf
6 77/ນຍ 02/06/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ໃຫ້ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ 13-PM-77.pdf
7 5079/ກປ 24/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ 'ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ' 5079MAF-24-11-2022.pdf