Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ດຳລັດ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 300/ລບ 01/09/2022 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 300GOV13-09-17.pdf
2 116/ລບ 01/09/2022 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ 116GOV22-4-19.pdf
3 184/ລບ 26/06/2019 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ D184GOV.pdf
4 203/ລບ 04/07/2017 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. 04-GOV-203.pdf
5 184/ລບ 26/06/2019 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ດໍາລັດ ຈັນຍາບັນລັດຖະກອນ 184.pdf
6 734/ລບ 29/05/2023 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ. 05-GOV-734.pdf
7 603/ນຍ 01/10/2021 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 26-PM-603.pdf
8 381/ນຍ 21/12/2023 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດໜ້າວຽກ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ທ້າຍສະໄໝ ຮອດປີ 2025, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2024 ແລະ ແຜນການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ. 25-PM-381.pdf
9 606/ລບ 26/11/2020 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ 49-GOV-606-2020.pdf
10 348/ລບ 16/11/2017 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ 50-GOV-348-2017.pdf
11 134/ລບ 13/05/2015 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ 51-GOV-134-2015.pdf
12 348/ລບ 11/11/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ການຄ້າຂາຍ ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ລະຫວ່າງຊາດ 52-GOV-348-2022.pdf
13 174/ລບ 31/05/2022 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຂ້າສັດ, ທໍາລາຍຊາກສັດ ແລະ ການຊົດເຊີຍ 53-GOV-174-2022.pdf
14 04/ລບ 12/01/2023 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຂະໜາດ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 62-GOV-04-2023.pdf
15 105/ປປທ 19/08/2022 ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ) 63-GOV-105-2022.pdf
16 145/ນຍ 14/03/2023 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ 66-GOV-145-2023.pdf