Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ດຳລັດ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 300/ລບ 01/09/2022 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 300GOV13-09-17.pdf
2 116/ລບ 01/09/2022 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ 116GOV22-4-19.pdf
3 184/ລບ 26/06/2019 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ D184GOV.pdf
4 734/ລບ 31/12/2021 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ 734-JD.pdf