Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 3736/ກປ 19/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ. 09-MAF-3736.pdf
2 226/ນຍ 10/07/2023 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການປູກພືດ ຂອງ ສ ປປ ລາວ. 22-PM-226.pdf
3 0361/ກປ 02/03/2015 ຍຸດທະສາດພັດທະນາການປູກຝັງ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030. 23-MAF-0361.pdf