Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 41/ສພຊ 17/07/2023 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ການປະມົງ (ສະບັບປັບປຸງ) LAW-Fisheries-41NA-17-07-2023.pdf
2 4717/ກປ 01/12/2023 ຄຳສັ່ງເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ-ສົ່ງຜ່ານສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຕາມດ່ານສາກົນ-ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ 4717-MAF-21-11-2023.pdf
3 3617/ກປ 10/08/2022 ຄູ່ມືມາດຕະຖານເຝົ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢູ່ ສປປລາວ DLF-3617MAF-10-08-22.pdf
4 08/ສພຊ 11/11/2016 ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) LIVESTOCKLAW08-2016.pdf