Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0956/ກປ 28/03/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ, ນະຄອນ 16-MAF-0956.pdf
2 252/ຈມ.ຈສ 13/12/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາເມືອງຈໍາປາສັກ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 55-CS-DCS-252-2022.pdf
3 173/ຈມ.ຊບ 06/07/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊະນະສົມບູນ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 56-CS-DSB-173-2022.pdf
4 203/ຈມ 29/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບາຈຽງ ຈະເລີນສຸກ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 57-CS-DBJ-203-2022.pdf
5 209/ຈມ.ປພ 21/06/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປະທຸມພອນ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 58-CS-DPTP-209-2022.pdf
6 336/ຈມ.ປຊ 22/06/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 59-CS-DPS-336-2022.pdf
7 181/ຈມ.ມມ 27/06/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 60-CS-DMM-181-2022.pdf
8 143/ຈມ 28/06/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໂຂງ (ແຂວງຈໍາປາສັກ) 61-CS-DMK-143-2022.pdf
9 299/ມຄ 21/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄູນ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 67-CK-299-DMK-2022.pdf
10 481/ມຄ 15/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄໍາ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 68-CK-481-DK-2022.pdf
11 248/ຜຊ 12/12/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຜາໄຊ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 69-CK-248-DPS-2022.pdf
12 435/ຈມ 31/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງພູກູດ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 70-CK-435-DPK-2022.pdf
13 452/ໜຮ 10/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໜອງແຮດ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 71-CK-452-DNH-2022.pdf
14 322/ມໝ 28/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໝອກ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 72-CK-322-DM-2022.pdf
15 170/ມປ 13/02/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງແປກ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 73-CK-170-DP-2023.pdf
16 244/ຈມ.ພທ 15/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໂພນທອງ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) 74-CK-244-DPT-2022.pdf
17 298/ມຄກ 02/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄໍາເກີດ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 75-BLKS-398-DKK-2022.pdf
18 972/ມທພ 06/06/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າພະບາດ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 76-BLKS-972-DTP-2022.pdf
19 340/ມບຄ 27/07/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບໍລິຄັນ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 77-BLKS-340-DBK-2022.pdf
20 289/ມປດ 30/05/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກກະດິງ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 78-BLKS-289-DPD-2022.pdf
21 343/ມປຊ 19/07/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກຊັນ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 79-BLKS-343-DPS-2022.pdf
22 390/ມວທ 18/05/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງວຽງທອງ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 80-BLKS-390-DVT-2022.pdf
23 668/ຈມ 30/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ) 81-LNT-668-DLNT-2022.pdf
24 272/ຈມ 27/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສິງ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ) 82-LNT-272-DMS-2022.pdf
25 402/ຈມ 22/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງລອງ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ) 83-LNT-402-DML-2022.pdf
26 378/ຈມ 03/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອວຽງພູຄາ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ) 84-LNT-378-DVPK-2022.pdf
27 284/ຈມ 21/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງນາແລ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ) 85-LNT-284-DNL-2022.pdf
28 890/ຈມ.ຊຍ 17/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊຍະບູລີ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ) 87-SYBL-390-DSY-2022.pdf
29 203/ຈມ.ມຄ 09/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄອບ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ) 88-SYBL-203-DMK-2022.pdf
30 412/ຈມ 23/12/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງກະລຶມ (ແຂວງເຊກອງ) 98-SK-412-KL-2022.pdf
31 228/ຈມ,ດຈ 04/04/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງດາກຈຶງ (ແຂວງເຊກອງ) 99-SK-228-DJ-2023.pdf
32 312/ຈມ 15/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າແຕງ (ແຂວງເຊກອງ) 100-SK-312-TT-2022.pdf
33 432/ລມ 29/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງລະມາມ (ແຂວງເຊກອງ) 101-SK-432-LM-2022.pdf
34 538/ຈມ.ຊຄ 03/08/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊະນະຄາມ (ແຂວງວຽງຈັນ) 108-VC-538-SK-2023.pdf
35 089/ຈມ.ທຄ 28/02/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທຸລະຄົມ (ແຂວງວຽງຈັນ) 109-VC-089-TK-2023.pdf
36 34/ຈມ.ວຄ 16/02/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງວຽງຄໍາ (ແຂວງວຽງຈັນ) 110-VC-34-VK-2023.pdf
37 264/ຈມ.ວວ 25/07/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງວັງວຽງ (ແຂວງວຽງຈັນ) 111-VC-264-VV-2023.pdf
38 287/ຈມ.ຫຫ 18/08/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫີນເຫີບ (ແຂວງວຽງຈັນ) 112-VC-287-HH-2023.pdf
39 69/ຈມ.ມໝ 01/03/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໝື່ນ (ແຂວງວຽງຈັນ) 113-VC-69-MM-2023.pdf
40 112/ຈມ.ມຟ 03/05/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເຟືອງ (ແຂວງວຽງຈັນ) 114-VC-112-MF-2023.pdf
41 143/ຈມ 05/06/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ (ແຂວງວຽງຈັນ) 115-VC-143-KOD-2023.pdf
42 97/ຈມ.ມມ 09/05/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງແມດ (ແຂວງວຽງຈັນ) 116-VC-97-MMH-2023.pdf
43 161/ຈມ.ພຮ 19/04/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໂພນໂຮງ (ແຂວງວຽງຈັນ) 117-VC-161-PH-2023.pdf
44 132/ຈມ.ສສນ 19/06/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສີສັດຕະນາກ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 119-NKL-132-SSTN-2023.pdf
45 162/ຈມ.ນທ 19/06/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງນາຊາຍທອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 120-NKL-162-NST-2023.pdf
46 210/ຈມ.ຊຖ 26/06/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 121-NKL-210-SST-2023.pdf
47 218/ຈມ.ສທ 23/06/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສັງທອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 122-NKL-218-ST-2023.pdf
48 241/ຈມ.ຫຊຟ 28/07/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 123-NKL-241-HSF-2023.pdf
49 0663/ຈມ.ຊທນ 08/09/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊທານີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 124-NKL-0663-STN-2023.pdf
50 1212/ຈມ.ສບ 01/11/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 125-NKL-1212-SKTB-2023.pdf
51 313/ຈມ.ປງ 04/08/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກງື່ມ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 126-NKL-313-PN-2023.pdf
52 70/ຈມ.ຈລ 20/02/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຈັນທະບູລີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 127-NKL-70-CTBL-2023.pdf
53 1107/ຈມ 01/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າໂທມ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) 128-SSB-1107-TT-2022.pdf
54 1408/ຈມ.ລຊ 13/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງລ້ອງຊານ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) 129-SSB-1408-LS-2022.pdf
55 638/ຈມ.ອວ 01/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງອານຸວົງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) 130-SSB-638-ANV-2022.pdf
56 0510/ຈມ.ມຮ 01/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຮົ່ມ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) 131-SSB-0510-MH-2022.pdf
57 772/ຈມ.ລຈ 22/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) 132-SSB-772-LJ-2022.pdf