Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ພາລະບົດບາດກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 4370/ກປ 25/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກ່ານ 24-MAF-4370.pdf
2 4367/ກປ 25/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ພູຊຽງທອງ 25-MAF-4367.pdf
3 4369/ກປ 25/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ 26-MAF-4369.pdf
4 4368/ກປ 25/10/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເຊບັ້ງນວນ 27-MAF-4368.pdf
5 3637/ກປ 11/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ 28-MAF-3637.pdf
6 4756/ກປ 18/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອັດ-ພູເລີຍ 36-MAF-4756.pdf
7 4757/ກປ 18/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ 37-MAF-4757.pdf
8 4755/ກປ 18/11/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ 38-MAF-4755.pdf
9 6059/ກປ 29/12/2022 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ 44-MAF-6059.pdf
10 0314/ກປ 25/02/2020 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ 103-MAF-0314-2020.pdf