Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
1 ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາສູນບໍລິການເຕັກນິກ ແລະ ສະຖານີ FORM03-AGR_SERVICE_CENTER.pdf
2 ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼັກສູດ/ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ Form01.pdf
3 ແບບຟອມແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມ Form02.pdf
4 ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຝຶກອົບຮົມ Form03.pdf
5 ແບບຟອມລາຍງານບຸກຄົນ Form04.pdf