Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ແຫຼ່ງການຮຽນອອນລາຍ

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
1 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ http://www.lao44.org/
2 ຟັງວິທະຍຸອອນລາຍທົ່ວໂລກ http://radio.garden/listen/lnr-lao-national-radio-fm-103-7/pC1OlNqq