Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນກາ

 

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ພະແນກບໍລິຫານ

  2. ພະແນກພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

  3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
  4. ພະແນກພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ

  5. ພະແນກນະໂຍບາຍ